Kullanıcı Sözleşmesi

Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Cikmagross.com tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin koşulları, şartları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Parça Talebi veya Tedarikçi Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Şartların sizin için uygun olmaması durumunda Cikmagross.com Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

Cikmagross.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

 

Tanımlar

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

 1. “Cikmagross.com” Çıkma Gross Bilişim LTD şirketini,
 2. “Web Sitesi” https://cikmagross.com internet sitesini
 3. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
 4. “Üye Tedarikçi” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
 5. “Parça Arayan” Web Sitesi üzerinden Tedarikçilerce sunulan herhangi bir parçayı satın almak için Parça talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
 6. “Tedarikçi” Parça satmak üzere Web Sitesi üzerinden Tedarikçi Profili oluşturan ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi
 7. “Tedarikçi Profili” ikinci el çıkma oto parçalarını satmak isteyen tedarikçilerin web sitesinde ürün listesi olarak geçen çıkma parça listesine elindeki çıkma parçaları girerek, Parça arayanların doldurdukları formlar ile eşleşme sağlandığında kendisine whatsapp üzerinden gelecek olan bilgilendirme formuna teklif vermek amacı ile Web Sitesi üzerinden oluşturduğu profili,
 8. “Parça Talebi” Parça Arayan tarafından, bir veya daha fazla Tedarikçi’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde bulunan parça talebi formunu doldurarak bildirimde bulunmasını ve alınan parça talebi formunun Tedarikçilere yönlendirilmesi,
 9. “Teklif” Tedarikçi’in, Parça Arayan’ın gönderdiği Parça Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği teklifini,
 10. “Online Ödeme Sistemi” Tedarikçi’in Cikmagross.com’a ödemekle yükümlü olduğu yönlendirme hizmet ücretlerinin, Cikmagross.com veya Cikmagross.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında banka kartı, kredi kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Tedarikçiden tahsilini sağlayan sistemi,
 11. “Teklif Verme Ücreti” Tedarikçi’in Parça Arayan’a teklif iletme hakkını kazanabilmesi için Cikmagross.com’a ödeyeceği hizmet bedelini,
 12. “Talep Yönlendirme Ücreti” Tedarikçi’ye Parça Arayanın talebi üzerine Ürün listesinde olan bir parçanın CikmaGross.com tarafından kendisine iletilmesi ve Teklif vermemesi durumunda ödeyeceği hizmet bedelini,
 13. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
 14. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,

ifade eder.

 

Cikmagross.com Tarafından Sunulan Hizmetler

 1. Cikmagross.com, Tedarikçi ve Parça Arayan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları ürün veya parça talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.
 2. Cikmagross.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan parçaların sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Cikmagross.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 

KULLANIM ŞARTLARI

Üyelik Sistemi

 1. Web Sitesi’ne Tedarikçi üyeliği ücretsizdir. Parça Arayan için Üyelik gerekmemektedir. Tedarikçi Üye, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Parça girişi yapabilirler. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Cikmagross.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Tedarikçi Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2.   Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Cikmagross.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Tedarikçi Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Tedarikçi Üye’ye aittir.

4.3.   Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

 

Parça Talebi Oluşturulması

 1. Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca Parça Talebi formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Parça Talebi oluşturabilir.
 2. Geçerli bir Parça Talebi oluşturmak için parçaya ilişkin gerekli bilgilerin eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
 3. Cikmagross.com, Parça Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde Tedarikçilre iletir. Ancak Parça Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Parça Arayan’a aittir.

 

Tedarikçi’ler için Tedarikçi Profili Oluşturma

 1. Parça satışı yapmak isteyen herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Tedarikçi Profili oluşturup Tedarikçi sıfatı kazanabilir.
 2. Tedarikçi Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Tedarikçi Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izin, ruhsat, lisans vs. yasal olarak istenen tüm belgeler kendi sorumluluğundadır. CikmaGross.com sadece bir Parça Arayan ile Tedarikçinin Whatsapp üzerinden iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur.
 3. Tedarikçi ile ilgili şartlar ve Tedarikçi’in yükümlülükleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Parça tedariği sonrasında vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Parça Arayan’a iletmek Tedarikçi’in sorumluluğundadır. Cikmagross.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Teklif

 1. Tedarikçi, kendisine gönderilen bir Parça Talebi için Whataspp üzerinden Teklif vererek, Parça Talebi’nde belirtilen parçayı Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden temin etmeyi teklif eder. Seçilen Teklifler, Parça Arayan tarafından, kısa listeye alınan tekliflerdir. Tedarikçilerin üyelik aşamasında verdiği izin doğrultusunda kısa listede yer alması durumunda Parça Arayan ile numaraları paylaşılacaktır. Cikmagross.com’un Parça Arayan ve Tedarikçinin WhatsApp üzerinden iletişime geçmesini sağladıktan sonraki fiyat pazarlığı, parça kalitesi, garantisi vb durumlardan dolayı doğabilecek maddi ve manevi hiçbir mağduriyetten sorumlu tutulamaz.
 2. Verilen Teklifler Tedarikçiler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Tedarikçi’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden Cikmagross.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 3. Cikmagross.com, teklif verme işlemini Tedarikçi’ler için ücretli olarak sunabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde Teklif Verme Ücreti alabilir. Aynı parça için başka Tedarikçilerin de teklif vermiş olması, hiç bir şekilde Tedarikçi’ye teklif ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.

 

Tedarikçiler için: Tedarikçi Profili, Parça Talebi ve Tekliflerin İçeriği

 1. Teklif edilen parçalar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde Cikmagross.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Tedarikçi’e veya Kullanıcı’ya aittir.
 2. Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Tedarikçi, Parça Arayan veya Kullanıcı’ya ait olup Cikmagross.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Ödeme

 1. Online Ödeme Sistemi’ne Cikmagross.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Tedarikçi arasındaki ilişki Cikmagross.com’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.
 2. Online Ödeme Sistemi kullanıldığında Cikmagross.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak teklif verme ücreti veya iletişim hakkı için Tedarikçi’lere fatura kesmekle yükümlüdür.
 3. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

 

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

 1. Cikmagross.com’un Parça Arayan ile Tedarikçi arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Parça Arayanlar Tedarikçi hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.
 2. Web Sitesi aracılığı ile Tedarikçiler’den alınacak çıkma parçalara ilişkin her türlü sorumluluk Tedarikçilere aittir. Cikmagross.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 3. Cikmagross.com, Tedarikçi’yi veya çıkma parçalarını tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen parçaların kalitesini garanti etmez. Cikmagross.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Tedarikçi’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Tedarikçi’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Cikmagross.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
 4. Cikmagross.com, Tedarikçi ve Parça Arayan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Tedarikçi’in sağlayacağı parça veya herhangi bir zamanda Parça Arayan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Cikmagross.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 5. Tedarikçi tarafından Tedarikçi Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Tedarikçi tarafından taahhüt edilmektedir, Cikmagross.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 6. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Tedarikçilere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Tedarikçi’e aittir. Cikmagross.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Tedarikçilere aittir.
 7. Cikmagross.com Parça Arayan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Parça Arayan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
 8. Tedarikçi ile Parça Arayan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Cikmagross.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen ürünlerden dolayı, Cikmagross.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
 9. Cikmagross.com, sisteminde kayıtlı Parça Arayanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Tedarikçiler ile paylaşılmasından dolayı Parça Arayan ve Tedarikçi(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Parça Arayan ve Tedarikçi, işbu sözleşme kapsamındaki ürünlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Parça Arayan ve Tedarikçi’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.
 10. Parça Arayan bilgileri Cikmagross.com tarafından Tedarikçi ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Tedarikçi tarafından ayrıca Parça Arayan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Parça Arayan ile Tedarikçi(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 11. Cikmagross.com ile Tedarikçi arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

Parça Arayan’ın Yükümlülükleri

 1. Parça Arayan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Parça Arayan’a aittir.
 2. Parça Arayan, Parça Talebi için birden fazla teklifi kısa listesine ekleyebilir. Bu durumda kısa listedeki teklifleri veren tedarikçilerin iletişim bilgileri Parça Arayan ile paylaşılacaktır.
 3. Parça Arayan, Tedarikçi ile yaptığı sözleşmede, Cikmagross.com’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

 

Cikmagross.com’a Verilen Yetkiler

 1. Cikmagross.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Parça Arayanlar, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Cikmagross.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Cikmagross.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
 2. Cikmagross.com veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Tedarikçi işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Cikmagross.com’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 3. Cikmagross.com veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Parça Talebi’ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
 4. Cikmagross.com, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Cikmagross.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Cikmagross.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 5. Cikmagross.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@Cikmagross.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
 6. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Cikmagross.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Cikmagross.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
 7. Kullanıcılardan Tedarikçi’ye ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Cikmagross.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Cikmagross.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Cikmagross.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
 8. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Cikmagross.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
 9. Tedarikçi ve Parça Arayan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Cikmagross.com tarafından yayınlanmış olması Tedarikçi ve Parça Arayan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
 10. Cikmagross.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
 11. Cikmagross.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
 12. Cikmagross.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
 13. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Cikmagross.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatındae-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

 

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

 1. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
 2. Kullanıcı’lar birbiriyle ya da Cikmagross.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
 3. Gerek Tedarikçi, gerek Parça Arayan Kullanıcılar hakkında, tedarik öncesi, tedariğin sağlanması ve tedarik sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Cikmagross.com elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.

 

Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

 1. Cikmagross.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve
 2. Cikmagross.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

 

Sorumluluk Sınırlamaları

 1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Cikmagross.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
 2. Cikmagross.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
 3. Cikmagross.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 4. Cikmagross.com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Tedarikçi’in sağladığı ürünlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Parça Arayan’ın sağlanan parça karşılığında Tedarikçi’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

 

Telif Hakkı Politikası

 1. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Cikmagross.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
 2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Cikmagross.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
 3. Cikmagross.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Cikmagross.com’a aittir. Cikmagross.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Cikmagross.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

 1. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Cikmagross.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
 2. Web Sitesi Cikmagross.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Cikmagross.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 3. Cikmagross.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:
 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

 1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
 2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Ankara (Sıhhiye) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

 1. Cikmagross.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, vb. en az iki (2) yıl boyunca saklanır.
 2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Cikmagross.com’un ticari defter ve kayıtları ile Cikmagross.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

Sözleşmenin İhlali ve Feshi

 1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Cikmagross.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Cikmagross.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
 2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez

 

Yürürlük

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Cikmagross.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Sosyal Medya Hesaplarımız

facebook-scm
twitter-scm
instagram-scm